అత్యంత శక్తివంతమైన ధన్వంతరి మంత్రం – DHANVANTARI MANTRAM WITH TELUGU LYRICS #devotional #Yodha1DHANVANTARI MANTRAM WITH TELUGU LYRICS – అత్యంత శక్తివంతమైన ధన్వంతరి మంత్రం –

అచ్యుతానంత గోవింద విష్ణో నారాయణాఽమృత
రోగాన్మే నాశయాఽశేషానాశు ధన్వంతరే హరే ।
ఆరోగ్యం దీర్ఘమాయుష్యం బలం తేజో ధియం శ్రియం
స్వభక్తేభ్యోఽనుగృహ్ణంతం వందే ధన్వంతరిం హరిమ్ ॥

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ధన్వంతరయే అమృతకలశహస్తాయ [వజ్రజలౌకహస్తాయ] సర్వామయవినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా ।

spiritual,devotional,stotram,dhanvantari,dhanwantari,dhanvantari mantram, dhanvantari stotram, benefits of chanting dhanvantari stotram, benefits of chanting dhanvantari mantram, protection from viruses, protection from diseases, dhanvantri, dhanwantri, dhanwanthari, mantra for health, mantras for health, healing mantras, health, healing, ayurveda, dhanvantari mantram with telugu lyrics and meaning, dhanvantri maha mantra, dhanvantari mantra 108 times, dhanvantari mantra

source

Comments

comments

© 2024 Lyrics MB - WordPress Theme by WPEnjoy