September 24, 2020

Nian Na Airui lyrics Video | Ninglanmeide Flim | Rongmei Movies SongNian Ai Rui | Flim: Ning Lanmei De
Singer: John Kamei & Rebika Kamei
Lyrics & Director: PC Ngamsinlung| Producer: John Kamei
Music: Achung Thanga| Composed : Th. Jangmei
Cast: Zangongmei Thaimei & Ting Phaomei
Cinematography: Boong Konjenbam
Asst Camera: Sushil | Editor : Mohendro (KAMS), Asst: Japan,
Asst. Director: R Dingam & PG Adummei.

Lyrics Video By: Rongmei Web
For mp3 here :

All Rights Reserved Rongmei Web 2018

source

Comments

comments